ทัวร์เขมร ราคาถูก ทัวกัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ป้อมแห่งสตรี
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

Today is 18-Mar-2018 06:56:36


 ข้อมูลทั่วไป
    กัมพูชา (Cambodia) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  (ภาษาเขมร: ) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทยทางทิศตะวันตกติด
  กับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม


  ระบอบการปกครอง      :ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  วันชาติ                    :๙ พฤศจิกายน
  เมืองหลวง                :กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
  ภาษา                     :ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร
  ภาษาที่ใช้งานทั่วไป    :ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย
  ศาสนาประจำชาติ       :พุทธศาสนานิกายเถรวาท (มี ๒ นิกายย่อย ได้แก่ ธรรมยุติและมหานิกายโดยมีสมเด็จพระ
                               สังฆราช ๒ องค์) ศาสนาอิสลาม (หรือเขมรจามซึ่งมีประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน)
                               และศาสนาคริสต์อีกเล็กน้อย
  เพลงชาติ                 :เพลงนาคราช (Nokoreach)
  สกุลเงิน                  :เรียล อัตราแลกเปลี่ยนราว ๔,๐๐๐ เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑๐๐ เรียลต่อ ๑ บาท
  รหัสโทรศัพท์            :+855

 สถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทาง

    สะพานนาคราช
  สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่นครธม สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนา ด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาคส่วนอีก
  ด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมี ขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิ
  สัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา

    ปราสาทบายน
  ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่าง
  ของตัวปราสาทจะปรากฏ ภาพ สลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่าง
  ขอม (เขมรโบราณ)กับพวกจาม(เวียดนามโบราณ)ซึ่งเปรียบเสมือนการ บันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของ
  เขมรไว้

    พระชัยพุทธมหานาค และ บ่อน้ำโบราณ
  ซ่อนอยู่ในห้องแคบๆลึกลงไปใต้ฐานปราสาทกว่า 20เมตรและน้ำจากบ่อนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของ
  กษัตริย์เขมรทุกรัชกาล
    พนมบาเกง
  เป็นเทวสถานที่สร้างตามลัทธิไศวนิกายเมื่อราว พ.ศ.1443เพื่อเป็นศูนย์กลางของเมืองพระนคร (อังกอร์) ตั้งอยู่บนภูเขา
  หินเมื่อชมวิวจากด้านบนท่านจะสามารถชมความงามของนครวัดและนครธมได้อย่างงดงาม ส่วนใหญ่บริษัททัวร์ มักนิยม
  นำลูกทัวร์ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดินบน
    ปราสาทบันทายสรี
  ปราสาทบันทายสรี หรือที่เรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า
  ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า"ป้อมที่สวยงาม"ศิลปะการจำหลักลายบนหินทรายที่ปราสาทบันทายสรีนี้งดงามมาก
  เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำซึ่งมีความปราณีตอ่อนช้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายพรรณพฤก
  ษาและลวดลายห้านขดต่างๆ ล้วนมีความคมบางประดุจกลีบดอกกลีบใบที่สลักอยู่บนหินนั้นลอย เด่นออกมา ส่วนรูปจำ
  หลักที่เป็นภาพเทวดาและสัตว์ต่างๆ ก็มีความประณีตพิเศษช่างผู้สลักต้องมีความชำนาญมากที่จะแกะสลักรูปเทวดาและ
  สัตว์ต่างๆ นั้นให้นูนเด่นเกือบจะเหมือนลอยตัว

    ปราสาทแปรรูป
  สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันในปี พ.ศ. 1504 เป็นปราสาทที่มีทรวดทรงงดงามลงตัว สร้างด้วยวัสดุหลายชนิดอาทิ
  ศิลาแลง หินทราย และอิฐ เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมเขมร
    ปราสาทนครวัค
  สิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยสร้างถวายเป็น
  พุทธบูชา เราจะใช้เวลา ตลอดทั้งบ่ายนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณจะเดินผ่านสะพานนาคราชขนาดใหญ่
  ข้ามคูน้ำที่กว้างเกือบเท่าแม่น้ำเจ้าพระยารอบปราสาท ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ อาทิภาพมหากาพย์เรื่องมหาภารตะและ
  รามเกียรติ์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพ การยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยในภาพจะมีภาพ กองทัพของ
  เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย ผ่านซุ้มโคปุระ(ซุ้มประตู)ชั้นนอกสุดเข้าสู่ลานขนาดใหญ่
  ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยศิลา ชมรูปสลัก นางอัปสร หรือ นางอัปสรา นับพันนับหมื่นองค์ จากนั้นดื่มด่ำกับความงดงาม
  ของอยดปราสาททรงดอกบัวตูม 5 ยอด

    ปราสาทบาปวน
  ปราสาทที่ตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง มีทางเดินเป็นสะพานหินทอดจากประตูไปยังตัวมหาปราสาทซึ่งมีบันทึกว่าเป็น
  ปราสาทที่ฉาบด้วยทองคำ

   | >> 1 << | 2 |


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ก้อ 086-319-1269 tour@takoworldtour.com
ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ป้อมแห่งสตรี