วีซ่าฝรั่งเศส รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ข้อมูลการขอวีซ่าฝรั่งเศส VISA FRANCE สถานฑูตฝรั่งเศส EMBASSY OF FRANCE วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 11:27:49

 

 France
 
 
FRANCE EMBASSY
35 Soi Rong Phasi Kao
Charoenkrung Soi 36 Rd,. Bangkok 10310
Tel : 02-657-5100 (Mon. - Fri. 8:00 - 12:00)
Fax : 02-657-5111
Consulate Tel : 02-657-5151 (Mon. - Fri. 8:00 - 12:00)
Fax : 02-657-5155
Visa Office : 29 South Sathorn Rd,. Bangkok 10120
Visa Section : Tel : 02-627-2150
(Mon. - Thu. 14:00 - 16:00) (Fri. 14:00 - 15:30)
Fax : 02-627-2155
 
 
  เอกสารในการขอวีซ่าฝรั่งเศส  
       
 
VISA BUSINESS
 
     
  1. Passport ตัวจริง + สำเนา (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีให้นำไปด้วย)
  2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว  
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน
    (ระบุ วันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน จุดประสงค์การเดินทาง)
      หนังสือจดทะเบียนบริษัท และ จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย  
      จดหมายเชิญจากบริษัทที่ประเทศฝรั่งเศส  
  5. หลักฐานทางการเงิน  
      Bank Certificate จากธนาคาร หรือ  
      สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย
      สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง  
  6. ใบจองโรงแรมที่มีการยืนยันที่พักจากทางโรงแรมที่ฝรั่งเศส  
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  8. ประกันการเดินทาง (วงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท)  
  9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท  
  10. ระยะเวลาในพิจารณาเอกสาร 4 วันทำการ  
  * หมายเหตุ  
      เอกสารการขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
      ทะเบียนสมรสสำหรับสุภาพสตรี (ถ้ามี)  
      ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  
      ค่าธรรมเนียมวีซ่าเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินยูโร (60 ยูโร)  
     


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าฝรั่งเศส รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ข้อมูลการขอวีซ่าฝรั่งเศส VISA FRANCE สถานฑูตฝรั่งเศส EMBASSY OF FRANCE วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ