วีซ่าแอฟริกาใต้,สอบถามข้อมูลวีซ่าแอฟริกาใต้,VISA SOUTH AFRICA,สถานฑูตแอฟริกาใต้,EMBASSY OF SOUTH AFRICA
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 12:15:17

 

 


VISA South Africa แอฟริกาใต้
    ** คนไทยสามารถเดินทางเข้า แอฟริกาใต้และอยู่ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า **

  เอกสารการยื่นวีซ่า

    - แบบฟอร์ม BI-84 ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

    - พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา

    - รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 มม. X 45 มม. หน้าตรง ฉากหลังสีขาว

    - หลักฐานแสดงถึงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน , Confirmed booking air-ticket

    - หลักฐานแสดงถึงที่พัก ในแอฟริกา เช่น Booking โรงแรม

    - หลักฐานทางการเงิน เช่น Bank Statement , Book Bank , Bank Certifficate Credit Card

    - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

    - กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองจากบริษัท(นายจ้าง) ที่ระบุว่า คุณเป็นพนักงาน

      ของบริษัท และได้รับอนุญาตให้ลาไปเที่ยวแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

    - จดหมายเชิญจากบริษัทฯ ในแอฟริกาใต้ (ระบุวันที่ ที่คุณจะต้องไปเข้าร่วม)

    - ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า ท่านละ 2,040 บาท + ค่าบริการ 500 บาท รวม 2,540 บาทบริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าแอฟริกาใต้,สอบถามข้อมูลวีซ่าแอฟริกาใต้,VISA SOUTH AFRICA,สถานฑูตแอฟริกาใต้,EMBASSY OF SOUTH AFRICA