วีซ่าไต้หวัน รับยื่นวีซ่าไต้หวัน ข้อมูลการขอวีซ่าไต้หวัน VISA TAIWAN สถานฑูตไต้หวัน EMBASSY OF TAIWAN วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 20-Jan-2019 11:50:16

 

 Taiwan
 
 
TAIWAN EMBASSY
195  20 Floor.Empire Bldg.
South Sathorn Rd., Bangkok 10120
Tel : 02-670-0200-1 Fax : 02-670-0220
Office Hour : 09:00 - 16:00 (Mon. - Fri.)
Visa Section : 09:00 - 12:00 (Mon. - Fri.)
 
 
  เอกสารในการขอวีซ่าไต้หวัน  
     
 
VISA BUSINESS
VISA TOURIST  
     
  1. Passport ตัวจริง + สำเนา (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาแสดงด้วย)
  2. แบบฟอร์ม + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน
    (ระบุ วันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน จุดประสงค์การเดินทาง)
  5. หลักฐานทางการเงิน  
      สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  
   กรณีที่บริษัทรับรองค่าใช้จ่าย ต้องมี  
      จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย  
      หนังสือจดทะเบียนบริษัท  
      สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย
  6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่จะไปติดต่อที่ประเทศไต้หวัน  
  7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  
     
 
 
ขนิดของวีซ่า
 
Single
Multiple
ยื่นธรรมดา (2 วัน)
1,800
3,500
ยื่นด่วน (1 วัน)
2,700
5,300
 
     
  * หมายเหตุ  
    - กรณีที่มีวีซ่าต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และ
      กลุ่มเชงเก้น ไม่ต้องแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงินอีก
    - สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี ให้นำไปแสดงทางสถานฑูตด้วย)
     


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าไต้หวัน รับยื่นวีซ่าไต้หวัน ข้อมูลการขอวีซ่าไต้หวัน VISA TAIWAN สถานฑูตไต้หวัน EMBASSY OF TAIWAN วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ