จองโรงแรม ทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก รับจองโรงแรม ราคาประหยัดทั่วโลก จองตั๋วทุกสายการบิน ตั๋วเครื่องบินถูก โปรโมชั่น E-Ticket รับจัดทัวร์หมู่คณะ


ใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์
  ตั๋วเครื่องบิน
- ลูกค้ามีความประสงค์จองตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ยินดีรับจองให้ฟรี โดยไม่คิดค่าจอง
- ลูกค้าออกตั๋วเครื่องบินเป็น E-Ticket ลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ
  และบริษัทฯจะทำการออกตั๋วและจัดส่งให้ทางอีเมลล์หรือแฟกซ์
  และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสินถ้าการจ่ายเงินอยู่นอกเหนือจากนี้
 
  ทัวร์ต่างประเทศ
- ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 5,000-10,000 บาท
  สำหรับทัวร์โซนเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม
- ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 10,000-20,000 บาท
  สำหรับทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
* ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์
 
  กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด
- แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
- แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
- ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือ
  ถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
  ถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
  ซึ่ง อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
  เช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/ เหตุการณ์ทางการเมือง
  และของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
  ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่านเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ
  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน
  ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ
  ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ
  ยินดีคืนเงินทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
คุณปลาย 086-378-9938 rsvn1@takoworldtour.com
คุณชะโลม 089-499-6253 rsvn2@takoworldtour.com
คุณก้อ 099-449-5465 rsvn3@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com