ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ป้อมแห่งสตรี


ใบอนุญาตททท. 11/4591
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500

   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว


 ข้อมูลทั่วไป
    กัมพูชา (Cambodia) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
  (ภาษาเขมร: ) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทยทางทิศตะวันตกติด
  กับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม


  ระบอบการปกครอง      :ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  วันชาติ                    :๙ พฤศจิกายน
  เมืองหลวง                :กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
  ภาษา                     :ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร
  ภาษาที่ใช้งานทั่วไป    :ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย
  ศาสนาประจำชาติ       :พุทธศาสนานิกายเถรวาท (มี ๒ นิกายย่อย ได้แก่ ธรรมยุติและมหานิกายโดยมีสมเด็จพระ
                               สังฆราช ๒ องค์) ศาสนาอิสลาม (หรือเขมรจามซึ่งมีประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน)
                               และศาสนาคริสต์อีกเล็กน้อย
  เพลงชาติ                 :เพลงนาคราช (Nokoreach)
  สกุลเงิน                  :เรียล อัตราแลกเปลี่ยนราว ๔,๐๐๐ เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑๐๐ เรียลต่อ ๑ บาท
  รหัสโทรศัพท์            :+855

 สถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทาง

    สะพานนาคราช
  สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่นครธม สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนา ด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาคส่วนอีก
  ด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมี ขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิ
  สัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา

    ปราสาทบายน
  ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่าง
  ของตัวปราสาทจะปรากฏ ภาพ สลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่าง
  ขอม (เขมรโบราณ)กับพวกจาม(เวียดนามโบราณ)ซึ่งเปรียบเสมือนการ บันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของ
  เขมรไว้

    พระชัยพุทธมหานาค และ บ่อน้ำโบราณ
  ซ่อนอยู่ในห้องแคบๆลึกลงไปใต้ฐานปราสาทกว่า 20เมตรและน้ำจากบ่อนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของ
  กษัตริย์เขมรทุกรัชกาล
    พนมบาเกง
  เป็นเทวสถานที่สร้างตามลัทธิไศวนิกายเมื่อราว พ.ศ.1443เพื่อเป็นศูนย์กลางของเมืองพระนคร (อังกอร์) ตั้งอยู่บนภูเขา
  หินเมื่อชมวิวจากด้านบนท่านจะสามารถชมความงามของนครวัดและนครธมได้อย่างงดงาม ส่วนใหญ่บริษัททัวร์ มักนิยม
  นำลูกทัวร์ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดินบน
    ปราสาทบันทายสรี
  ปราสาทบันทายสรี หรือที่เรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า
  ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า"ป้อมที่สวยงาม"ศิลปะการจำหลักลายบนหินทรายที่ปราสาทบันทายสรีนี้งดงามมาก
  เนื่องจากสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำซึ่งมีความปราณีตอ่อนช้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายพรรณพฤก
  ษาและลวดลายห้านขดต่างๆ ล้วนมีความคมบางประดุจกลีบดอกกลีบใบที่สลักอยู่บนหินนั้นลอย เด่นออกมา ส่วนรูปจำ
  หลักที่เป็นภาพเทวดาและสัตว์ต่างๆ ก็มีความประณีตพิเศษช่างผู้สลักต้องมีความชำนาญมากที่จะแกะสลักรูปเทวดาและ
  สัตว์ต่างๆ นั้นให้นูนเด่นเกือบจะเหมือนลอยตัว

    ปราสาทแปรรูป
  สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันในปี พ.ศ. 1504 เป็นปราสาทที่มีทรวดทรงงดงามลงตัว สร้างด้วยวัสดุหลายชนิดอาทิ
  ศิลาแลง หินทราย และอิฐ เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมเขมร
    ปราสาทนครวัค
  สิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยสร้างถวายเป็น
  พุทธบูชา เราจะใช้เวลา ตลอดทั้งบ่ายนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณจะเดินผ่านสะพานนาคราชขนาดใหญ่
  ข้ามคูน้ำที่กว้างเกือบเท่าแม่น้ำเจ้าพระยารอบปราสาท ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ อาทิภาพมหากาพย์เรื่องมหาภารตะและ
  รามเกียรติ์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพ การยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยในภาพจะมีภาพ กองทัพของ
  เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย ผ่านซุ้มโคปุระ(ซุ้มประตู)ชั้นนอกสุดเข้าสู่ลานขนาดใหญ่
  ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยศิลา ชมรูปสลัก นางอัปสร หรือ นางอัปสรา นับพันนับหมื่นองค์ จากนั้นดื่มด่ำกับความงดงาม
  ของอยดปราสาททรงดอกบัวตูม 5 ยอด

    ปราสาทบาปวน
  ปราสาทที่ตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง มีทางเดินเป็นสะพานหินทอดจากประตูไปยังตัวมหาปราสาทซึ่งมีบันทึกว่าเป็น
  ปราสาทที่ฉาบด้วยทองคำ

   | >> 1 << | 2 |


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1
ไช้ 093-694-9244 tour@takoworldtour.com
ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
ก้อ 099-449-5465 lucktako@gmail.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com


ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก ข้อมูล ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ราคาถูก

ทัวร์เขมร นครวัค นครธม เที่ยวกัมพูชา ปราสาทบายน พระชัยพุทธมหานาค บ่อน้ำโบราณ พนมบาเกง ปราสาทบันทายสรี ป้อมแห่งสตรี