วีซ่าบังคลาเทศ / Bangladesh Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าบังคลาเทศ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit) ตัวจริง
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 เซนติเมตร ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกและหน้าอัพเดทล่าสุด
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศบังคลาเทศ (วีซ่าธุรกิจ)

อัตราค่าธรรมเนียม

NationalitySingleMultiple
Thailand (tourist 1,240 )2,4506,100
Australia4,0604,060
Belgium2,1202,550
Canada2,1204,160
Denmark2,8502,850
France2,5504,230
Germany2,5502,550
Italy2,5503,790
Korea(South)1,1201,980
Netherland15503,190
Norway2,8502,850
Sweden2,8502,850
Switzerland1,5102,990
UK3,3506,200
USA5,9005,900

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย
 • 47/8 ซอยเอกมัยซอย 30 ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-พฤหัสบดี 09:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น
 • โทรศัพท์: 02-390-5107-8 แฟกซ์ : 02-390-5106
 • เวลารับพาสปอร์ต จันทร์-พฤหัสบด์ 15:30-17:00 น..

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

Share This Article