วีซ่านิวซีแลนด์ / New Zealand Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า (INZ 1017)
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี (ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple
วีซ่าท่องเที่ยว5,650Contact us
วีซ่าธุรกิจ5,650Contact us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์  (TT VISA SERVICE CENTRE )
 • 40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30- 16:00 น.
 • โทรศัพท์: 02-236-7138
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30- 16:00
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30- 16:00

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @takoworld
Link LINE : https://bit.ly/2IJnKD4
📱สอบถาม 099-4495465

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น