วีซ่าออสเตรเลีย / Australia Visa

Australia Visa
วีซ่า ออสเตรเลีย

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือนม หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate)
 • จดหมายเชิญจากประเทศออสเตรเลีย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple
วีซ่าท่องเที่ยว4,450Contact us
วีซ่าธุรกิจ4,450Contact us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS Global)
 • อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
 • โทรศัพท์ : 02-2118-7100
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น..
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 15.00-16.30 น..

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @takoworld
Link LINE : https://bit.ly/2IJnKD4
📱สอบถาม 099-4495465

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น