วีซ่าอินเดีย / India Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอินเดีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2×2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • วีซ่าธุรกิจ
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท (Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2×2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาสมุดบัญชี
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศอินเดีย
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทของบริษัทที่เชิญในประเทศอินเดีย
 • **ระยะเวลาทำการพาสปอร์ตไทย 3-5 วัน**
 • **ระยะเวลาทำการพาสปอร์ตต่างชาติ 5-8 วัน**

อัตราค่าธรรมเนียม

NationalityTouristBusiness
Thailand4.3588,458
NationalityTouristBusiness
OtherContact UsContact Us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย (VFS Grobal)
 • 36/28 อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอย 21 สุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-14.00น.
 • โทรศัพท์ : 02-258-3063-4
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
 • เวลารับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 16.30-17.30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น