วีซ่าอินโดนีเซีย / Indonesia Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอินโดนีเซีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท ( Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 เซ็นติเมตร 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • วีซ่าธุรกิจ
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • ชาวต่างชาติใช้ เวิร์ค เพอมิท ( Work Permit)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย
 • หนังสือ Authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ Indonesia
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)

อัตราค่าธรรมเนียม

Types of VisaSingleMultiple
6 Months12 Months
Tourist50 USDN/AN/A
Business55 USD110 USD110 USD

* ชำระเป็นเงินดอลล่าร์เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
 • 600-602 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.
 • โทรศัพท์: 0-2252-3135-40
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14:00 -15:00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น