วีซ่าอิสราเอล / Israel Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอิสราเอล

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี (ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • จดหมายเชิญจากประเทศอิสราเอล (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionTouristBusiness
ค่าธรรมเนียม785785

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย
 • ชั้น 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ II ถนนสุขุมวิท ซอย 19 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:30 น.
 • โทรศัพท์: 02-204-9200 แฟกซ์ 02-204-9255
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:30 น.
 • เวลารับรับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00 -12.30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น