วีซ่าอียิปต์ / Egypt Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอียิปต์

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองการเงิน Bank Certificate (ส่วนตัวหรือบริษัท) จากธนาคาร
 • จดหมายเชิญจากประเทศอียิปต์ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleDoubleMultiple
ค่าธรรมเนียม2,100

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย
 • ชั้น 31 อาคารสรชัย ถ.สุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 15.30 น.
 • โทรศัพท์: 0-2726-9831-2 แฟกซ์ : 0-2726-9834
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:30-12:00 น.
 • เวลารับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14:00-15:30 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น