วีซ่าอเมริกา / America Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าอเมริกา

America Visa
วีซ่า อเมริกา

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า (DS-160)
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองการเงิน, สำเนาสมุดบัญชี
 • จดหมายเชิญจากประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ฉโนดที่ดิน เอกสารการเป็นเจ้าของทรัพย์สินธ์ต่างๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple
วีซ่าท่องเที่ยวContact us5,280
วีซ่าธุรกิจContact us5,280

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–-15.00 น.
 • โทรศัพท์: 02-205-4000

หมายเหตุ

 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

LINE : @takoworld
Link LINE : https://bit.ly/2IJnKD4
📱สอบถาม 099-4495465

Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น