วีซ่าเชงเก้น / Schengen Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

วีซ่า เชงเก้น (Schengen Visa) นั้นสามารถใช้กับประเทศในแถบยุโรบที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว เป็นที่นิยมในสำหรับนักท่องเที่ยว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า-ออกแบบครั้งเดียว (Single) หรือเข้า–ออกหลายครั้ง (Multiple) ก็ได้ ซึ่งไม่เกิน 3-6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้นซึ่งกลุ่มสัญญาเชงเก้นนั้น มีทั้งหมด 25 ประเทศ ได้แก่
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สเปน เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี เดนมาร์ก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สวีเดน ลักเซมเบิร์ก มอลตา และอีก 3 ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์

การยื่นขอวีซ่า เชงเก้นนั้น ผู้เดินทางไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว เพียงผู้เดินทางมี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสัญญาเชงเก้น โดยมีหลักการยื่นขอวีซ่าคร่าวๆ ดังนี้

– ถ้าหากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอาศัยในแต่ละประเทศเท่าๆ กัน ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้เดินทางจะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรกเช่น หากเดินไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ก็ต้องไปยื่นขอ เชงเก้นวีซ่า ที่สถานฑูตอิตาลี

– ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยพิจารณาจากผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศไหนนานที่สุด หรือ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง ก็ไปยื่นขอ เชงเก้นวีซ่า ที่สถานฑูตของประเทศนั้นๆ

วีซ่าเชงเก้นอาจกำหนดให้ใช้เดินทางเข้าได้เพียงประเทศเดียวเท่านั้นก็ได้ (เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์) หรืออาจกำหนดให้เข้าได้ตามรายชื่อประเทศที่กำหนด (เช่น เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือวีซ่าอาจเข้าประเทศต่างๆ เท่าที่กำหนดในวีซ่าเชงเก้นได้เท่านั้น

วีซ่าเชงเก้น มี 3 ประเภท ได้แก่

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 หรือ 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน
 • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบิน (ประเภท A) บุคคลจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไป ยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้นจะต้องขอวีซ่าแวะ เปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 1 ปี (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี
 • จดหมายเชิญ สำหรับวีซ่าธุรกิจ
 • แพลนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบสมรส, ใบหย่า

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูตในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:30-16:00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 13:00-16:00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น