วีซ่าเวียดนาม / Vietnam Visa

ข้อมูลการขอยื่นวีซ่าเวียดนาม

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5×4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)
 • จดหมายเชิญที่ออกให้จาก ต.ม. ในเวียดนาม (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

อัตราค่าธรรมเนียม

DescriptionSingleMultiple
วีซ่าท่องเที่ยว2,200Contact us
วีซ่าธุรกิจ2,200Contact us

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่ตั้งสถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 • 83/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทรศัพท์: 02-251-7202
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
 • เวลารับวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 16.00-17.00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสารและระยะเวลาในการใช้ยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือค่าจัดส่งนอกพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
Share This Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น